✍️Податоците на Министерството за животна средина и просторно планирање, покажуваат дека за период од десет години, од 2011 – 2021 количината на отпад од пакување) е зголемена за цели пет пати, додека 31% од комуналниот отпад завршува на диви депонии .

Од 19 % до 31 % од комуналниот отпад се отстранува на неконтролирани депонии, додека од 69% до 81% на контролирани депонии!

Состојбата со управувањето со отпадот е алармантна, поради што потребно е итно преземање на мерки во таа насока!

♻️Редуцирај. Селектирај. Рециклирај.

Спроведувањето на активностите од проектот „Зелен раст и одржлив развој“ се поддржани во рамки на проектот „ГОи во акција за климатски промени“ спроведуван од Еко-свест во партнерство со Македонското здружение на Млади правници – МЗМП и Организацијата за промовирање на изразените ставови и мислења се на спроведувачот и нужно не ги одразуваат позициите и ставовите на Еко-свест и на донаторот – Владата на Шведска.

Eko-svest

Македонско здружение на млади правници/Macedonian Young Lawyers Association

CNVP Foundation