🗑️ Вкупната количина на собран, транспортиран комунален и друг вид на неопасен отпад пријавен од 35 општини, вклучително и градот Скопје изнесува 402.236 тони и 423.023 m3 за популација од 1.336.971 жители.

🧐Пресметано во просек по глава на жител за 2022 година од пријавените вредности секој жител на Северна Македонија создал 300kg и 0,36 m3 комунален и друг вид на неопасен отпад.

♻️Редуцирај. Селектирај. Рециклирај.

✍️Спроведувањето на активностите од проектот „Зелен раст и одржлив развој“ се поддржани во рамки на проектот „ГОи во акција за климатски промени“ спроведуван од Еко-свест во партнерство со Македонското здружение на Млади правници – МЗМП и Организацијата за промовирање на изразените ставови и мислења се на спроведувачот и нужно не ги одразуваат позициите и ставовите на Еко-свест и на донаторот – Владата на Шведска.

Eko-svest

Македонско здружение на млади правници/Macedonian Young Lawyers Association

CNVP Foundation