🤌🏻Загрижувачка е состојбата во однос на управувањето со отпадот!

🗑️Потребно е покренување на свеста на граѓаните за создавањето и рециклирањето на отпадот бидејќи, 75-85% од отпадот во општините се произведува од населението.

♻️Од друга страна пак, локалните власти се исто така клучна алка во процесот на управување со отпад чија примарна одговорност е да обезбедат услови и основна инфраструктура за да може отпадот да се рециклира.

♻️Редуцирај. Селектирај. Рециклирај.

✍️Спроведувањето на активностите од проектот „Зелен раст и одржлив развој“ се поддржани во рамки на проектот „ГОи во акција за климатски промени“ спроведуван од Еко-свест во партнерство со Македонското здружение на Млади правници – МЗМП и Организацијата за промовирање на изразените ставови и мислења се на спроведувачот и нужно не ги одразуваат позициите и ставовите на Еко-свест и на донаторот – Владата на Шведска.

Eko-svest

Македонско здружение на млади правници/Macedonian Young Lawyers Association

CNVP Foundation