? Собирањето и управувањето со отпадот, како и одговорната потрошувачка и производство се опфатени со целите за одржлив развој на Обединетите нации.

??Цел 11 – До 2030 година да се намали негативното влијание врз животната средина по глава на жител од градовите, меѓу другото и со обрнување посебно внимание на квалитетот на воздухот и на управувањето со комуналниот и со другите видови отпад.

??Цел 12 – До 2030 година да се преполови отпадот од храна по глава на жител на глобално ниво во малопродажбата како и на ниво на потрошувачи, и до 2030 година значително да се намали создавањето отпад преку спречување, намалување, рециклирање и повторна употреба.

♻️Редуцирај. Селектирај. Рециклирај.

✍️Спроведувањето на активностите од проектот „Зелен раст и одржлив развој“ се поддржани во рамки на проектот „ГОи во акција за климатски промени“ спроведуван од Еко-свест во партнерство со Македонското здружение на Млади правници – МЗМП и Организацијата за промовирање на изразените ставови и мислења се на спроведувачот и нужно не ги одразуваат позициите и ставовите на Еко-свест и на донаторот – Владата на Шведска.

Eko-svest

Македонско здружение на млади правници/Macedonian Young Lawyers Association

CNVP Foundation