Насоката на Европската Унија, во однос на управувањето со отпадот, е во создавањето на системи за поддршка на циркуларната економија кадешто вредноста на производите и материјалите се одржува што е можно подолго.

Отпадот и употребата на ресурси се минимизираат, а производот кога ќе го достигне крајот на својот животен век, тој повторно да се користи за да создаде дополнителна вредност.

Суштината на циркуларната економија е да придонесе кон создавање на што помалку отпад, со поголеми економски придобивки, придонесувајќи за иновации, раст и создавање работни места.

Редуцирај. Селектирај. Рециклирај.

Спроведувањето на активностите од проектот „Зелен раст и одржлив развој“ се поддржани во рамки на проектот „ГОи во акција за климатски промени“ спроведуван од Еко-свест во партнерство со Македонското здружение на Млади правници – МЗМП и Организацијата за промовирање на изразените ставови и мислења се на спроведувачот и нужно не ги одразуваат позициите и ставовите на Еко-свест и на донаторот – Владата на Шведска.

Eko-svest

Македонско здружение на млади правници/Macedonian Young Lawyers Association

CNVP Foundation