Собирањето и управувањето со отпадот се основни јавни услуги за секоја заедница и се неопходни за заштита на јавното здравје и животната средина!

Квалитетните услуги поврзани со отпадот се од клучно значење за урбаното управување и политики, тие ги поткрепуваат просперитетните локални економии и се од витално значење за да се обезбеди секого да ужива во јавните простори.

Секогаш кога услугите и системите за управување со урбаниот отпад се лоши или не успеваат, жителите страдаат од лоши услови за живеење – особено оние во најсиромашните населби и сиромашни квартови, додека социјалното незадоволство расте.

Не е изненадување што прашањето за услугите за отпад е често жешка тема на изборите за локална самоуправа ширум светот!

Редуцирај. Селектирај. Рециклирај.

Спроведувањето на активностите од проектот „Зелен раст и одржлив развој“ се поддржани во рамки на проектот „ГОи во акција за климатски промени“ спроведуван од Еко-свест во партнерство со Македонското здружение на Млади правници – МЗМП и Организацијата за промовирање на изразените ставови и мислења се на спроведувачот и нужно не ги одразуваат позициите и ставовите на Еко-свест и на донаторот – Владата на Шведска.

Eko-svest

Македонско здружение на млади правници/Macedonian Young Lawyers Association

CNVP Foundation