Законодавната рамка на Северна Македонија за управување со отпад е сеопфатен и еволутивен систем кој се однесува на различни аспекти на постапување и отстранување на отпадот.

Интеграцијата на меѓународните најдобри практики и усогласувањето со директивите на ЕУ ја одразуваат посветеноста на земјата за постигнување одржливи практики за управување со отпад.

Тековните напори за спроведување на овие регулативи и промовирање на јавната свест се од суштинско значење за успешно спроведување на законодавната рамка.

Законската рамка за управување со отпад во Северна Македонија е дизајнирана да го регулира и води правилното постапување, собирање, депонирање и рециклирање на отпадот. Правната структура обезбедува основа за одржливи практики за управување со отпад и се усогласува со меѓународните стандарди.

Редуцирај Селектирај Рециклирај

Спроведувањето на активностите од проектот „Зелен раст и одржлив развој“ се поддржани во рамки на проектот „ГОи во акција за климатски промени“ спроведуван од Еко-свест во партнерство со Македонското здружение на Млади правници – МЗМП и Организацијата за промовирање на изразените ставови и мислења се на спроведувачот и нужно не ги одразуваат позициите и ставовите на Еко-свест и на донаторот – Владата на Шведска.

Eko-svest

Македонско здружение на млади правници/Macedonian Young Lawyers Association

CNVP Foundation