?? Во Северна Македонија важно е да се анализираат тековните практики за управување со отпад и да се идентификуваат можности за подобрување на системот.

♻️Управувањето со отпад во Северна Македонија претставува комплексен предизвик, со кој се соочуваат владините институции, локалните власти, бизнис секторот, граѓаните и граѓанското општество.

Од голема важност е да се истражат и анализираат различни аспекти на управувањето со отпад, за да се идентификуваат можностите за подобрување и да се изработат стратегии за управување со отпадот!

✅Редуцирај. Селектирај. Рециклирај.

?Спроведувањето на активностите од проектот „Зелен раст и одржлив развој“ се поддржани во рамки на проектот „ГОи во акција за климатски промени“ спроведуван од Еко-свест во партнерство со Македонското здружение на Млади правници – МЗМП и Организацијата за промовирање на изразените ставови и мислења се на спроведувачот и нужно не ги одразуваат позициите и ставовите на Еко-свест и на донаторот – Владата на Шведска.

Eko-svest

Македонско здружение на млади правници/Macedonian Young Lawyers Association

CNVP Foundation