14 Alka recycling

14 Alka recycling

Анализата „Заедно за климатска акција“ што е изготвена во текот на месец ноември 2023 години, а беше спроведена врз основа на анкетата што опфати 306 домаќинства од општините Центар и Карпош покажа дека постои низок степен на задоволство од жителите во двете општини,...
13 Alka recycling

13 Alka recycling

Анализата „Заедно за климатска акција“ што е изготвена во текот на месец ноември 2023 години, а беше спроведена врз основа на анкетата што опфати 306 домаќинства од општините Центар и Карпош, покажа дека во просек 66% од испитаниците дневно го отстрануваат отпадот,...
12 Alka recycling

12 Alka recycling

Законодавната рамка на Северна Македонија за управување со отпад е сеопфатен и еволутивен систем кој се однесува на различни аспекти на постапување и отстранување на отпадот. Интеграцијата на меѓународните најдобри практики и усогласувањето со директивите на ЕУ ја...
11 Alka recycling

11 Alka recycling

Собирањето и управувањето со отпадот се основни јавни услуги за секоја заедница и се неопходни за заштита на јавното здравје и животната средина! Квалитетните услуги поврзани со отпадот се од клучно значење за урбаното управување и политики, тие ги поткрепуваат...
10 Alka recycling

10 Alka recycling

Насоката на Европската Унија, во однос на управувањето со отпадот, е во создавањето на системи за поддршка на циркуларната економија кадешто вредноста на производите и материјалите се одржува што е можно подолго. Отпадот и употребата на ресурси се минимизираат, а...