Буџет и ревизија

Независен Ревизорски извештај на Ернст и Јанг Овластени ревизори за периодот од јули 2005 до јуни 2006 година:     “…. Извештајот на Изворите на средства и нивното трошење дава реална и објективна слика на паричните приливи и паричните плаќања на Програмата која завршува на 30 јуни 2006 година, во согласност со политиката на евидентирање на база на паричните приливи и нивното трошење …”

Извештајот на Изворите на средствата и нивното трошење на Програмата за период од 09.072004 до 30.06.2005  беше ревидиран од Ревизорската куќа Дилоит.

Follow Us