Визија и Мисија

ВИЗИЈА НА ЦОР  – “Алка”

Организирано општество каде граѓаните имаат активна улога во создавањето и креирањето на подобра иднина за сегашните и следните генерации.

МИСИЈА НА ЦОР  – “Алка”

Мисијата на ЦОР – “Алка” е охрабрување и поддршка на иницијативите на заедниците за одржлив развој и јакнење на капацитетите на организациите и институциите на локално и регионално ниво.

ЦОР – “Алка” соработува со заедниците, општините, владините и невладините организации и институции испорачувајќи техничка експертиза и финансиска помош. Цел на соработката е придонес на ЦОР – “Алка” кон одржливиот развој на човековите и материјалните ресурси и јакнење на демократските процеси во Република Македонија.

СТРАТЕШКИ НАСОКИ НА ЦОР  – “Алка”

– Градење на капацитетите за локално / регионално партнерство за мобилизација на локалните / регионалните потенцијали

– Анимација и промоција на соработката и иновативноста во руралниот развој

– Подобрување на перформансите на општествените чинители и развивање одржливи стратегии за решавање на проблемите

ПОДДРШКА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА

Соработка со министерствата за собирање на идеи од корисниците во согласност со акционите планови на министерствата

Зајакнување на комуникацијата помеѓу општините и граѓаните

Транспарентност на општините (отчетност)

Медијаторство помеѓу локалните власти и заедниците и помеѓу локалните власти на регионално ниво

Фасилитација на односите во заедниците

Промоција на месните заедници (нивно формирање и работа)

Права и обврски на локалните власти

Права и обврски на граѓаните

Промотивни кампањи за општините и други институции

Начини, методи за информирње на граѓаните

Поддршка на иницијативи за пристап на локалното население до локалната власт

МОБИЛИЗАТОРСКИ АКТИВНОСТИ

Мобилизирање на групи на граѓани

Промовирање на методологијата за решавање на проблемите со вклучување на засегнатите страни

РАЗВОЈ НА РУРАЛНИ СРЕДИНИ

Рурален развој во рурални општини

Проекти за одржливост на руралните заедници

Поддршка на иницијативи за вклучување на руралната жена во општествените збиднувања

Поддршка на иницијативи на младите од руралните средини, образование, спорт и рекреација

ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Анализа и искористување на податоци од досегашната работа на здружението

Спроведување на истражувачки активности, прашалници, анализа на добиените резултати и приказ на состојбите

ЗЕМЈОДЕЛИЕ

Промоција на современи методи на производство и пакување на земјоделски продукти

Планирање на производството во земјоделието

Регистрација на индивидуални земјоделци како правни лица

ОБУКИ ЗА ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ на населението, НВО-и, локална администрација, локални претпријатија

Обука за пристапување до ИПА фондовите

Изработка на развојни планови

Изработка на предлог проекти

Обуки за раководење со проектен циклус (РПЦ)

Раководење со човечки ресурски

Развојно планирање во конкретен сектор: инфраструктура, економски развој, земјоделие

ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ

Комплетен менаџмент во областа на градежништвото

Поддршка на инфраструктурни проекти: Водовод, Училишни објекти, патишта

ЕКОЛОГИЈА

Заштита на околината

Кампањи за подигање на јавната свест:

Екологија

Собирање на отпад во рурални средини

Менаџмент на отпадоци, нивно селектирање

Заштита на природни еколошки системи, промоција и уредување

Изнаоѓање и користење на алтернативна енергија

СОРАБОТКА И ВМРЕЖУВАЊЕ

Можна погранична соработка: Косово, и имплементирање на програмскиот концептот на Сида

Поттик на проекти за меѓугранична соработка

Заеднички настап со сродни организации

Воспоставување на гранки на ЗОРС “Алка” во Република Македонија

ЕКОНОМИЈА

Проекти за поддршка на активни мерки за вработување

Поддршка на бизнис секторот

Регионален развој

ТУРИЗАМ

Алтернативен туризам, рурален туризам, еколошка храна, стари занаети

Поттикнување и поддршка на здружување

ВОДА И ВОДНИ РЕСУРСИ

Промоција на водни заедници

Менаџмент на водни ресурси

Изработка на пишани материјали: брошури, прирачници, публикации

Подизведувачи во имплементација на проекти

Консултантски услуги:

Проектни активности

Поддршка и помош на Општините и НВО-и и други локални организации во изработка на Предлог Проекти за ИПА фондовите

Пополнување на апликациони формулари

Подготовка на Предлог Проекти/Програми

Комплетен менаџмент на проекти

Евалуација на проекти

Економија

Подготовка на бизнис план за индивидуалци и групи на граѓани

Финансиска конструкција и буџет

Организациско јакнење

Консултанти на општините за прибирање на информации за локалните потреби

Правни советодавни услуги и правни прашања

Формирање на Здружение и потребна документација

Основи за финансово работење

Канцелариско и Административно работење

Правилници и деловници за работење на органите  на Здружението

Стратешко и развојно планирање

Евалуација на организации

Опстојување и одржливост

Градежништво

Техничка подготовка на градежни проекти

Супервизија, надзор на градежни активности

Консултации за градежни инвестиции

Компјутерски обуки

Градење на експертиза на тренери за преквалификација во прилог на подобрувања во вработувањето

Follow Us