Капацитети и Вештини

Капацитети и вештини на вработените во ЗОРС АЛКА

Администрација и логистика Административно работење, Процедури за набавки, Буџетирање, Канцелариска работа, Финансиски менаџмент, Формален допис
Комуникациски вештини Односи со јавност, Маркетинг, Промовирање и лобирање, Презентациски вештини, Олеснувачки вештини, Преговарачки вештини
Организациски вештини Стратешко и развојно планирање, Аналитички можности, Приоретизирање, Систематизам, Мобилизирање на човечки и други ресурси, Менаџмент на човекови ресурси, Подготвување на предлог проекти
 Обуки Раководење со проектен циклус, Планско дејствување,   Менаџмент на проектен циклус, SWOT анализи
 Групна работа Одговорност, Ентузиазам, Креативност, Флексибилност, Прилагодливост

Follow Us