Cпроведување на мониторинг на тренинг „Оспособување за вработување“

За потребите на проектот „Оспособување за вработување“, (финансиран од Европската Комисија и Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) при Министерството за финансии на РМ, а врз основа на Договорот за грант број 12-8405/1, проектниот тим на ЦОР АЛКА објавува Проектна задача – ТоР до заинтересирани индивидуални тренери-обучувачи за испорачување на услуга – спроведување на мониторинг на тренинг циклусот „Оспособување за вработување“.

Рок за доставување на Пријавите е до 11.09.2017 година, на начин наведен во проектната задача (ТоР-от).

Заинтересираните индивидуални тренери – обучувачи форматот на Пријавата можат да го симнат од веб страницата на ЦОР Алка www.alka.mk  или да им биде испратена на електронска пошта по претходно пријавување на интерес на е-маил elizabeta.gj@alka.org.mk .

Word verzija

Pdf verzia