Проект брендирање – координативен состанок

Откако двете организации го потпишаа Договорот за грант за Проектот „Брендирање: Етаблирање на патот кон промовирање и заштита на локалните производи во преку граничниот регион“ АЛКА и ИДМ го организираа првиот координативен состанок во просториите на ИДМ во Тирана, Албанија. Целта на координативниот состанок беше да се востанови проектниот тим, да се ревидира временската рамка на проектот и да се испланираат човековите и финансиските ресурси во однос на планираните проектни активности. Како резултат на состанокот произлезе ревидирана временска рамка за целовреметраење на проектот како и детална временска рамка на активности за првиот семестар на проектот.

Како резултат на состанокот произлезе ревидирана временска рамка за целовреметраење на проектот како и детална временска рамка на активности за првиот семестар на проектот.

Развој и спроведување на тренинзи, едукативни активности и трансфер на ЗНАМ-КАКО (know-how), во областите на брендирање на локални производи, регионално брендирање, раководење со бизнис и маркетинг
Проектот е финансиран од Европската Унија

Овoj документ е изработен со финансиска поддршка на Европската Унија. Содржината на овој документ е одговорност единствено на имплементирачките организации и на ниту еден начин не може да се смета дека ги рефлектира ставовите на Европската Унија.

 

Превземете брошура на Македонски

Превземете брошура на Албански

Прирачник One stop guide

Флаер – Македонски

Флаер Албански