Oрганизирање и испорака на обука/и, јазични кусрсеви и работа со компјутери

За потребите на проектот „Оспособување за вработување“ (финансиран од Европската Комисија и Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) при Министерството за финансии на РМ, а врз основа на Договорот за грант број 12-8405/1, проектниот тим на ЦОР АЛКА објавува јавен оглас до заинтересирани субјекти за испорачување на услуга – организирање и испорака на обука/и, јазични кусрсеви и курсеви за работа со компјутери.

Рок за доставување на Понудите и потребната документација е до 15.08.2017  година до 16:30 часот на начин наведен во Барањето.

Заинтересираните субјекти Поканата и Барањето за доставување на Понуда можат да ги симнат од веб страницата на ЦОР Алка www.alka.mk или да им биде испратена на електронска пошта по претходно пријавување на интерес на е-маил elizabeta.gj@alka.org.mk.

Baranje Ponuda (word)

Baranje Ponuda (pdf)

Pokana za ponuda (word)

Pokana za ponuda (pdf)